គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

ម៉ាស៊ីនចាក់ MP3

ចាក់ឯកសារអូឌីយ៉ូនិងវីដេអូរបស់អ្នករបៀបប្រើម៉ាស៊ីនចាក់ MP3

  1. ដើម្បីចាក់ឯកសារ MP3 របស់អ្នកអូសនិងទម្លាក់ឬចុចកន្លែងជ្រើសរើសរបស់យើងដើម្បីចាក់ឯកសាររបស់អ្នក

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងបង្ហាញជាជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងចាក់ឯកសារដំបូងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងបញ្ជី

  4. អ្នកអាចចុចលើធាតុណាមួយនៅក្នុងបញ្ជីចាក់របស់អ្នក។


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

5.0/5 - 2 ការបោះឆ្នោត


4,447 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!